Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών


ΝΕΟ_ΠΡΟΚΗΡ ΕΚΛΟΓ ΕΚΠΡ ΦΟΙΤ ΓΣ ΚΟΣΜ ΣΟΔΕ 2018