Προσωπικό


Το προσωπικό του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών απότελείται από

  • Μέλη ΔΕΠ
  • Διοικητικό Προσωπικό

Για την πλήρη λειτουργία του Τμήματος, την εκτέλεση του ερευνητικού και διδακτικού έργου, καθώς και τη διενέργεια εξετάσεων αναλαμβάνουν (εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π.) και διδάσκοντες με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80.

Επισκεφθείτε τις σχετικές σελίδες από το μενού αριστερά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του προσωπικού του Τμήματος.