Τμήμα


To τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2004 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί στους σκοπούς του ιδρυτικού Ν. 3255 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με το ΦΕΚ 138Α/22.07.2004 και ο οποίος περιγράφει ως σκοπούς του Τμήματος ως εξής:

- Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της.

- Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως: α. στη αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, β.  στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και γ. στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το τμήμα  Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διεπιστημονικές περιοχές, επιδιώκει την σύγκλιση των σπουδών διαχείρισης του πολιτισμικού περιβάλλοντος με τις νέες τεχνολογίες και γεφυρώνει ερευνητικά τα πεδία των πολιτισμικών πόρων και των τεχνολογιών της πληροφορικής θέτοντας προοπτικές απασχόλησης στα σύγχρονα δεδομένα.

Το πτυχίο που απονέμει προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

α) Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων, και
β) Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Ο αριθμός των κατά έτος εισακτέων στο Τμήμα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται στις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας και η αντίστοιχη ακαδημαϊκή πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών του Τμήματος:

  1. Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος.
  2. Ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος (Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Δράσεων).
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ