ΝΕΑ Προκήρυξη Εισαγωγής


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 15 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.  Όριο για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται ο χαρακτηρισμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5).

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών το αργότερο μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εισαγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή – επισυνάπτεται και στην ανακοίνωση της προκήρυξης)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους ή ισοδύναμων πτυχίων
 • Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • 2 συστατικές επιστολές

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή Καθηγητών του Τμήματος που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους 15 πρώτους λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

 1. το βαθμό πτυχίου,
 2. τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.,
 3. προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών) και
 4. την τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Δ.Ε.

Η επίδοση στα ανωτέρω θα βαθμολογείται (με άριστα το 10) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές:

α. Βαθμός πτυχίου (ΒΠ)                               συντελεστής: 3                        (ΒΠx3)

β. Βαθμός σχετικών μαθημάτων (ΣΜ)          συντελεστής: 2                        (ΣΜx2)

γ. Συνέντευξη (ΣΤ)                                        συντελεστής: 3                        (ΣΤx3)

δ. Άλλα προσόντα (ΑΠ)                                συντελεστής: 2                        (ΑΠx2)

Για την εξυπηρέτηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών, θα γίνει πολυσυλλεκτική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ΔΠΠΝΤ του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής από τη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία & δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (16/11/2017). Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνείτε  στα τηλέφωνα 2610962632, 2610962633 και 2610962636.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο, ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής 15 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», σύμφωνα με το ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης είναι 4 διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.  Όριο για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται ο χαρακτηρισμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5).

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να πιστοποιήσουν την καλή γνώση σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών το αργότερο μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση εισαγωγής (σε ηλεκτρονική μορφή – επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της προκήρυξης)

- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

- Αντίγραφα τίτλων σπουδών

- Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

- Τίτλους ξένων γλωσσών επικυρωμένους ή ισοδύναμων πτυχίων

- Αντίγραφα ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

- 2 συστατικές επιστολές

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή γίνεται από επιτροπή Καθηγητών του Τμήματος που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τους 15 πρώτους λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

α. το βαθμό πτυχίου,

β. τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.,

γ. προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών) και

δ. την τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Δ.Ε.

Η επίδοση στα ανωτέρω θα βαθμολογείται (με άριστα το 10) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές:

α. Βαθμός πτυχίου (ΒΠ)                               συντελεστής: 3                        (ΒΠx3)

β. Βαθμός σχετικών μαθημάτων (ΣΜ)      συντελεστής: 2                        (ΣΜx2)

γ. Συνέντευξη (ΣΤ)                                         συντελεστής: 3                        (ΣΤx3)

δ. Άλλα προσόντα (ΑΠ)                                συντελεστής: 2                        (ΑΠx2)

Για την εξυπηρέτηση της διεπιστημονικής συνεργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών, θα γίνει πολυσυλλεκτική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ΔΠΠΝΤ του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής από τη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία & δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (16/11/2017). Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνείτε  στα τηλέφωνα 2610962632, 2610962633 και 2610962636.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2641074232 και 2641091706 και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.culture.upatras.gr.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια