Xρήστος Mεράντζας


 

Βαθμίδα: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ 450/18.05.2017, τ. Γ΄

Γνωστικό αντικείμενο: Iστορία των Πολιτισμών
Τηλέφωνο: 2641074229
E-mail: hmerantz@upatras.gr, christos_merantzas@hotmail.gr
Γραφείο: Δ1.1
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://christosmerantzas.blogspot.com
Βιογραφικό σημείωμα: Βλ. Προσωπική ιστοσελίδα

Σπουδές

 • Σπουδές Αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Louvain-la-Neuve (Βέλγιο) και Paris Ι (Γαλλία)
 • Διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πεδίο της μεταβυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Iστορία του πολιτισμού & πολιτισμική θεωρία
 • Πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου
 • Πολιτισμική ιστορία του σώματος, του χρόνου και του τόπου
 • Μεταβυζαντινός υλικός πολιτισμός και αργυροχοΐα στην ύστερη οθωμανική περίοδο
 • Οθωμανικός πολιτισμός και τέχνη
 • Πολιτισμική διαχείριση και ανάδειξη ορεινών περιοχών
 • Σώμα – ενσωμάτωση – αρχαιολογικό αντικείμενο και δυνητική πραγματικότητα

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Χρήστος Δ. Μεράντζας, Φωτεινή Κρυπτότητα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εννοιολόγηση του απερίγραπτου θεού, της ουτοπικής πόλης και του θανάτου στον βυζαντινό πολιτισμό, Σμίλη, Αθήνα 2018 [ISBN: 978-960-6880-87-2] (υπό έκδοση).
 • Ιλιάνα Ζάρρα, Χρήστος Μεράντζας, Στέφανος Τσιόδουλος (2016). Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματα εικαστικής παραγωγής (16ος-20ός αιώνας).  Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. [ISBN: 978-960-603-046-8].
  Σύνδεσμος / Link: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3926
 • Χρήστος Δ. Μεράντζας, Ανα-χώρα(-η)ση: Μορφές ετερότητας στον βυζαντινό πολιτισμό, Σμίλη, Αθήνα 2014 [in Greek with English summary] Christos D. Merantzas, Αna-chora(-i)tism: Forms of Otherness in the Byzantine Culture, Smili, Athens 2014.
 • Χρήστος Δ. Μεράντζας, Οι πολιτισμικές συνιστώσες του «τόπου της αγιότητας». Η συλλογή εικόνων της μονής Βύλιζας Ματσουκίου, Σμίλη, Αθήνα 2012 [in Greek with an extensive English summary]. Christos D. Merantzas, The Cultural Components of the “Locus Sanctitatis”. The Collection of Icons of the Monastery of Vyliza, Matsouki Epirus, Smili, Athens 2012. [Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας (2013) στο πεδίο "Φύση και Πολιτισμός στις Ορεινές Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη" του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου]
 • Χρήστος Δ. Μεράντζας, Ο αντεστραμμένος Διόνυσος. Σχεδίασμα μιας σωματοθεωρίας αλγαισθητικού αυτοκαταναγκασμού, Σμίλη, Αθήνα 2011 [in Greek with English summary]. Christos D. Merantzas, The Inverted Dionysus. A Draft Body-theory of Algaesthetic Self-constraint, Smili, Athens 2011.
 • Χρήστος Δ. Μεράντζας, Ο “τόπος της αγιότητας” και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνωσης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007 [in Greek]. Christos D. Merantzas, The “Locus Sanctitatis” and its Images. Examples of Reading the Local History of Epirus, Greece, in the Post-Byzantine Period, University of Ioannina, Ioannina 2007.
 • Christos Merantzas, A Treasured Memory. Ecclesiastical Silver from Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection, Vehbi Koç Foundation-Sadberk Hanım Museum, Istanbul 2006, In collaboration with Dr. Brigitte Pitarakis (CNRS, France) [in English and Turkish].
 • Christos Merantzas, From Demonic Noise to Paradisial Melody: Healing in Byzantium, στο: B. Pitarakis & Gülru Tanman (επιμ.), Life Is Short, Art Long: The Art of Healing in Byzantium — New Perspectives, Istanbul Research Institute 38, Pera Museum, Istanbul (2018), 65-74.
  https://upatras.academia.edu/ChristosMerantzas
 • Christos Merantzas, Ottoman Textiles Within an Ecclesiastical Context: Cultural Osmoses in Mainland Greece, στο Susan Babaie & Melanie Gibson (επιμ.), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World during the 17th and 18th Centuries, Gingko Library, Λονδίνο 2017, 102-113.   https://upatras.academia.edu/ChristosMerantzas
 • Christos Merantzas, Claude Lévi-Strauss Going on a Journey to Byzantium. From Last Judgment to Paradise, στο Golfo Maggini, Vasiliki P. Solomou-Papanikolaou, Heleni Karabatzaki & Konstantinos D. Koskeridis (επιμ.), Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, University of Ioannina & The Council for Research in Values and Philosophy (RVP), Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IV, Western Philosophical Studies, Volume 11, τόμος 1, Washington, D.C. 2017, 421-446.
  https://www.academia.edu/28822834/PHILOSOPHY_AND_CRISIS_RESPONDING_TO_CHALLENGES_TO_WAYS_OF_LIFE_IN_THE_CONTEMPORARY_WORLD_VOLUME_ONE
 • Christos Merantzas, Assessing local cultural heritage through a walking trail: the case study of the ‘Theodoros Papagiannis’ museum of contemporary art (Helliniko Ioanninon, Epirus, Greece), Museum Management & Curatorship (2015).
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2015.1094672
 • Christos Merantzas, The Embodied Self in Byzantine Culture, in Pitarakis, B. (επιμ.) Life is Short, Art Long: The Art of Healing in Byzantium, Istanbul: Pera Museum 2015, 180-191.
  http://en.peramuzesi.org.tr/Publication/Life-Is-Short-Art-Long-/170/7
  http://www.academia.edu/11185505/The_Embodied_Self_in_Byzantine_Culture_in_Pitarakis_B._ed._Life_is_Short_Art_Long_The_Art_of_Healing_in_Byzantium_Istanbul_Pera_Museum_2015_180-191
 • Christos D. Merantzas, Martyrdom as a Form of Embodiment in the Byzantine Culture, Scientific Culture 15/1 (2015).
  http://www.sci-cult.com/files/
 • Christos Merantzas, From Real to Digital-mediated Objects: Reflections Upon the Digital Reproduction of Archaeological Objects, ESJ 10/17 (2014), 118-128.
  See: http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/3550/3322
 • Christos Merantzas, Plato’s Chora Documented Inside the Monastery of Chora (Cariye Camii), in Nazlı Ferah Akıncı (ed.), International Istanbul Historical Peninsula Symposium 2013, Yildiz Technical University, Istanbul 2014, 511-518.
 • Christos Merantzas, The Castle of Salona (Amfissa, Municipality of Delphi, Central Greece): A Proposal for Holistic Approach to Cultural Management, sdct-journal, no 1 (2014) https://upatras.academia.edu/ChristosMerantzas
 • Christos Merantzas, The Role of Computer-mediated Technologies in the Formation of the Cultural Self: Embodiment, Identity, Community, in M. Mulalic, A. S. Ozturk, T. Boz (eds.), ICECI 2013. The International Conference on Eduction, Culture and Identity. Book of Proceedings, International University of Sarajevo, Sarajevo 2013, 215-224.
  See:https://www.academia.edu/5669199/The_Role_of_Comuter-mediated_Technologies_in_the_Formation_of_the_Cultural_Self
 • Christos Merantzas, The Cultural Construction of the Byzantine Identity: The Case of “Islamophobia”, in A. Kralides, A. Gkoutziokostas (eds.), Proceedings of the Symposium “Byzantium and the Arab World: Encounter of Civilizations”, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2013, 291-304.
  https://upatras.academia.edu/ChristosMerantzas

Ερευνητικό έργο (ενδεικτικά)

Συμμετοχή ως διαχειριστής της δράσης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος In-NovaMusEUm: Museums come back to the local community through arts and food, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πολιτισμός 2014-2020″ της Δημιουργικής
Ευρώπης (15.09.2016-30.06.2018).

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης συμμετέχει στο Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο In_Nova Museum στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της θέσης των μουσείων ως δημόσιων χώρων, που ανήκουν δηλαδή σε όλη την κοινωνία, και της ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους μέσα από το δίπτυχο «Τέχνη και Διατροφή».

Βλέπε αναλυτικά: http://www.innovamuseum.org/el/

Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο “Το ‘Εικονικό Μουσείο’: Καταγραφή, μελέτη και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της μουσειακής συλλογής γλυπτών του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ‘Θεόδωρος Παπαγιάννης’ στο Ελληνικό Ιωαννίνων (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων)” [The 'Virtual Museum': Recording, Researching and Digitizing the Cultural Heritage of the Sculpture Collection Housed in the “Theodoros Papayiannis” Museum of Contemporary Art, Located in the Elliniko Settlement of Ioannina (The Municipality of Northern Tzoumerka)] που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση εντός του 2015 από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση.

http://www.papagiannismuseum.gr/
http://en.papagiannismuseum.gr/

Μαθήματα